Ta-bakiera lyrics on Kayah i Bregović by Kayah & Bregović

Kayah & Bregović

Ta-bakiera lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Kayah & Bregović ‘Ta-bakiera’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Ta-bakiera ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Twojej tabakierze dziœ
Jak przyjació³ce drogiej
Powierzam moje ³zy
Choæ noc nie œpimy obie

Ju¿ wtorek odszed³ gdzieœ
Za oknem œroda rano
Jak dawniej wszystko jest
Choæ nie tak samo

(Hej) tabakiero czas
Na sen lecz nim odfrunê
Ty papierosa daj
Jak jego poca³unek
Zaœnij i niczego
Na dzisiaj ju¿ nie ¿a³uj
Masz znak na sobie jego inicja³ów

Ref:
Tê tabakierê chocia¿ tak¹ ciebie czêœæ
Te tabakierê mogê dziœ przy sobie mieæ
Tê tabakierê jak znak mi³oœci twojej
Niech truje to mniej boli
Tê tabakierê tylko tak¹ ciebie czêœæ
Tê tabakierê mogê dziœ przy sobie mieæ
Na zawsze zostaw jak znak mi³oœci twojej
Niech truje mnie powoli

Ju¿ wtorek odszed³ gdzieœ
Za oknem œroda rano
Siedzimy tu we dwie
I wspominamy

Tabakiero czas
Na sen lecz nim odfrunê
Ty papierosa daj
Jak jego poca³unek

Raz jeszcze siê popieszczê
Wdychaj¹c dym poma³u
Po sercu z piêtnem jego
Inicja³ów

Ref:
Tê tabakierê...

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Kayah & Bregović Ta-bakiera lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->