Single lyrics on Num8er Num8er by Teargas

Teargas

Single lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Teargas ‘Single’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Single ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Uthando lwam you don't deserve it, you don't deserve it
Ntombazane phuma kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi
You trying to hurt me, you trying to hurt me
Ntombazane, phuma kimi, phumi kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi ooh

Hlukana nami yentombi ung'fakela amahloni
Uhlal'ngenzela udoti, ubuthi angiboni
Amabbm, amasms, ama phone call, amamms
Ngeke ungifihlele nekx, uthi why njalo uma si_have sex

Sengihleli ngigqoke ijazi angfuni ukuguliswa nguwe nalolwabish
Hambo nyisa abanye
Ubuyi beneplaz ngakuthatha ngakuvusa sfebe uvuke ngami
Usukhohlisa nami

Uzoz'bona, uzoz'bona angsafune kujola
And I don't need your love
Ngibheme ngakholwa
I don't care, I'd rather be single

uyakhumbula mina nawe masihlangana eclubin waze wamuhle wamuhle wentombazane Ngiyokhokha malin mawunje mawunje ukhuluma isingisi esinje wangtshela ukuth awjoli uLonely and you just move to joburg your dad bought you a penthouse uhlala kuleso slovant

Spend imali no cash out, That was too good to be true, The time I started losing
Your dad turned out to be your step dad, your step dad turned up to be your sugar daddy, Maar ufuna mina ngikwenzi meidi, Oh yes this love is failing

[Chorus}
Uzoz'bona, uzoz'bona angsafune kujola
And I don't need your love
Ngibheme ngakholwa
I don't care, I'd rather be single

Ungizwan', ye mtwan ungizwan'
Lamanyala engiwezwa ngawe awngtshel' abizwani
Aw' yona lemoto ubungikhalel' uyifuna
Ngizwengadleb' igibez' ishwapha ezimpunga
I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner
Your a loser, Your a cheater, your a cheater, your a cheater
and a user

Letho khiye bami bemoto lapho, Ngihlulekile ukuk' fake lainini, Akenimbizel' abo queue marshel babo, Ngoba bona bazom' fake lainini, Lomtwan' ungjwayela amasimba ye

[Chorus}

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Teargas Single lyrics added on 8th Nov 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->

Teargas Single lyrics quotes

enerst2
3rd Jul 2014
"Sengihleli ngigqoke ijazi angfuni ukuguliswa nguwe nalolwabish
Hambo nyisa abanye
Ubuyi beneplaz ngakuthatha ngakuvusa sfebe uvuke ngami
Usukhohlisa nami"
enerst2
3rd Jul 2014
"Letho khiye bami bemoto lapho, Ngihlulekile ukuk' fake lainini, Akenimbizel' abo queue marshel babo, Ngoba bona bazom' fake lainini, Lomtwan' ungjwayela amasimba ye"
sigidi
28th Mar 2014
"Uthando lwam you don't deserve it, you don't deserve it
Ntombazane phuma kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi
You trying to hurt me, you trying to hurt me
Ntombazane, phuma kimi, phumi kimi phuma kimi phuma kimi phuma kimi ooh

Hlukana nami yentombi ung'fakela amahloni
Uhlal'ngenzela..."