Entabeni Ekude lyrics on by Joyous Celebration

Joyous Celebration

Entabeni Ekude lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Joyous Celebration ‘Entabeni Ekude’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Entabeni Ekude ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Entabeni ekude kwemisiphambano
Esinobuhlungu nehlazo
Ngisithanda sona
Ngob' uJesu wami lo
Wabathelwa kuso ngenxa yami

CHORUS

Yikhango ngisibabaza sona sodwa
Ngize ngibeke phansi umthwalo wezono Ngizokubambelela kusona isiphambano
Ngize ngizuz'umqhele wami
Uma ngisibona uJesu elenga kuso
Akuvumi mina ngithule (x2)

CHORUS

I want to be ready
I want to be ready
I want to be ready
To walk in Jerusalem just like John (x2)

Three gates to the North
Three gates to the South
Three gates to the East
Three gates to the West
Twelve gates to the city
To walk in Jerusalem just like John

(Repeats)

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Joyous Celebration Entabeni Ekude lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->