Bonga (Ukuhlabelela) lyrics on by Joyous Celebration

Joyous Celebration

Bonga (Ukuhlabelela) lyrics

How it works

Highlight lyrics you want to quote as your Facebook status then click the ‘Post’ button.

Click the blue lyrics to see the meaning of Joyous Celebration ‘Bonga (Ukuhlabelela)’ lyrics.

Highlight lyrics and click ‘Explain’ to add meanings and earn points.

Click & drag to select lyrics
Lyrics selection example


Send Bonga (Ukuhlabelela) ringtone to your cell
0
shares

Link to this post on your blog

Bonga bonga bonga
Njengenyoni enhle
Hlabelela

LEAD:
Uma uthokoza njengenyoni enhle
Nxa ukhutshw’ umoya hlabelela
Nxa ungaluJesu ngob' umusa wakhe
Ngoba wasifel' isitha

CHORUS

Ukuhlabelela kuyamthokozisa
Odabukileyo hlabelela
Nxa udabukile hlabelelingoma
Kanye nezingelosi hlabelela

CHORUS
Hlabelela, hlabelela, hlabelela
Njengenyoni enhle hlabelela
Hlabelela, hlabelela, hlabelela
Njengenyoni enhle hhelele

Edit

Explain these lyrics:

Your photo

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
How to style bullet points and quotes

Guidelines

 • Be factual and/or funny
 • Back up facts with links to sources (Wikipedia, news)
 • Embed images by simply pasting the link (ending .jpg, .png, .gif)
 • Embed videos by pasting the link (from YouTube, Vimeo)
 • Embed the artist's tweets by pasting the link (example)
 • Embed Google Maps by pasting the link
 • *italic* makes text italic, and **bold** makes it bold
 • Block quotes, use: > This text will be a block quote
 • Numbered lists, use: 1. First point
  2. Second point
  3. Third point
 • Bullet lists, use: * This line will be a bullet point
Read the rest of our guidelines
Edit
Thanks to:
Your photo
Just a moment...

Joyous Celebration Bonga (Ukuhlabelela) lyrics added on 11th Jul 2012
Click Here


Listen, Watch, or Download for Free-->